Om Stiftelsen

Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds- & Husmoderskola

HISTORIK

Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola grundades av Ingrid von Seth. Verksamheten började med en liten barnkrubba som inrättades vid 1900-talets början med syfte att ge hjälp och stöd åt fattiga och nödlidande familjer i Engelbrekts församling, Stockholm. Tillsammans med Ebba Palmstierna samlade Ingrid von Seth in pengar bl.a genom att anordna basarer, vilket gjorde att barnkrubban år 1909 kunde flytta till ett nybyggt hus på Valhallavägen 9. Samma år öppnades där en spädbarnsavdelning. År 1909 tillkom barnavårdsskolan som vid starten hade fem elever. Kurserna omfattade två månader. År 1910 var elevantalet fördubblat och samma år öppnades också ett eftermiddagshem för skolbarn. År 1914 utvidgades verksamheten med en husmodersskola med ettåriga kurser i matlagning, barnavård, tvätt och sömnad. Hädanefter kallades skolan Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola. 

På hösten 1965 stod en ny, modern skola färdig med ändamålsenliga lokaler både för barnen på skolans daghem och spädbarnshem och för eleverna i barnavårds- och husmoderskurserna. Den nya byggnaden invigdes i närvaro av prinsessan Sibylla. 1978 övertogs skolan av Stockholms kommun och blev därmed en annexskola till Östermalms gymnasium. Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskolas fond bildades den 1 mars 1979 i samband med kommunens övertagande.

Från 1 januari 1995 har Stockholms kommun genom sociala distriktsnämnden övertagit driften av barnomsorgsverksamheten från Stiftelsen.

STIFTELSEN ENGELBREKT

Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola  har till ändamål att främja undervisning, utbildning och forskning inom barnavård, kök/matlagning och- kostkunskap samt textilt arbete. I sådant syfte lämnar stiftelsen stipendium/bidrag till följande ändamål:

Enskilda personer

  • Enskilda personer som lärare och pedagoger inom förskola och skola, till exempel förskollärare, barnskötare, hem- och konsumentkunskapslärare, textillärare och yrkesorienterande lärare inom hotell- och restaurang, barnavård/barn och fritid, hälsobefrämjande och textilt arbete. Dessa kan ansöka om stipendium/bidrag till utbildning eller fortbildning. Exempel är deltagande i kurser, seminarier, kongresser samt studieresor. Bidrag kan även ges som biblioteksstöd.

.

Skolor och organisationer

  • Skolor och Organisationer inom stiftelsens områden kan söka bidrag för insatser utöver utbildning, såsom anordnande av enstaka kurser  och studieresor.
    Stöd till forskning inom stiftelsens områden kan erhållas.  Detta stöd lämnas enbart till avgränsade och överblickbara forskningsprojekt.

Pedagoger inom barnavårdande sektor

Deltagande i kurser, seminarier, kongresser och dylikt, samt för studieresor.

Gymnasier, vuxenutbildningar

Enskilda insatser utöver utbildning, såsom anordnande av kurs, studieresa för grupper samt till biblioteksstöd.

Forskning inom området

Stöd lämnas enbart till avgränsade och överblickbara forskningsprojekt.

Ej till redan genomförda projekt

Stiftelsen ger inte bidrag till redan genomförda projekt. Därför måste ansökan vara stiftelsen tillhanda 15 mars resp. 15 oktober före genomförandet.

Om våra Bidrag och Stipendium

Stiftelsen ger inte bidrag till redan genomförda projekt. Därför måste ansökan vara stiftelsen tillhanda 15 mars respektive 15 oktober före genomförandet.

Stipendium/bidrag beviljas i princip inte med större belopp än 10.000:- SEK och skall användas till sökt ändamål. Efter genomfört projekt skall en kortfattad redogörelse lämnas till stiftelsen.

  • Enskilda personer 30% 30%
  • Organisationer 25% 25%
  • Forskning 45% 45%
  • Redan genomfört 0% 0%